ค้นหาเอกสารดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
รายการจองพื้นที่
 
ผังพื้นที่ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประสานภักดี(อาคารบี)
แบบแจ้งความประสงค์ใช้พื้นที่ลานอเนกประสงค์ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
แบบแจ้งความประสงค์ใช้พื้นที่ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี
แบบแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการพื้นที่ประชาสัมพันธ์
คู่มือการใช้งานระบบ e-Reservation (ศูนย์ราชการฯ พารวย)
คู่มือการใช้บริการพื้นที่ลานอเนกประสงค์
คู่มือการใช้บริการพื้นที่จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและแสดงสินค้า พื้นที่ประชาสัมพันธ์
ระเบียบปฏิบัติการใช้อาคารและสถานที่ (ฉบับปรับปรุง 2566)
แบบฟอร์มนำครุภัณฑ์เข้า - ออกอาคาร
แบบแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ / ต่อสัญญาพื้นที่ศูนย์อาหาร
แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานตกแต่งต่อเติม
หลักเกณฑ์การขอดู และขอสำเนาข้อมูลภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐